San Isidro Mystery Owl
Strix sp.?
San Isidro Mystery Owl (Strix sp.?) photo image
Napo State, Ecuador                        November, 2006                        ©Mike Danzenbaker