Cory's Shearwater
Calonectris diomedea
Cory's Shearwater (Calonectris diomedea) photo image
Off NC                        June, 1996                        ©Mike Danzenbaker