Monteiro's Storm-Petrel
Oceanodroma monteiroi
Adult in flight
Monteiro's Storm-Petrel (Oceanodroma monteiroi) photo image
Off Praia Islet, Graciosa, Azores                        June, 2021                        ©Mike Danzenbaker